Tedarikçimiz olmak isteyen siz değerli iş ortağımızın aşağıda bilginize sunduğumuz sözleşmemizi inceleyip onaylamanız gerekmektedir.

İNTERNET YOLU İLE TEDARİKÇİ (SATICI) SATIM ŞARTNAMESİ

Madde 1- Taraflar

Yeniçarşı Cad. N0:36/7 Beyoğlu, İstanbul adresinde mukim Ditek Restorasyon Tasarım Üretim Pazarlama A.Ş. (bundan böyle Ditek diye anılacaktır) ve diğer tarafta…………………………….......... adresinde mukim .................................... (bundan böyle satıcı diye anılacaktır) aşa-ğıdaki şart ve hususlarda anlaşmışlardır.

Madde 2-Tanımlar

Ditek ; "giranbaha.com” isimli internet sitesinin kullanım hakkı sahibini,

Satıcı; Ditek ile yaptığı bu sözleşme gereği "giranbaha.com” sitesi üzerinden mallarını pazarlayanı,

Müşteri; "giranbaha.com” internet sitesinden sipariş vermek suretiyle alım yapan tüketici ve ya taciri ifade eder.

Madde 3- Konu; 

İşbu sözleşmenin konusu, Ditek’ in giranbaha.com web sayfası üzerinden veya dışarıdan müşteri tarafından verilen siparişlerin satıcıya bildirilmesine müteakip satıcının malın teslimi ve sonrasındaki sorumluluk, hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir. 


Madde 4- Şartlar

1- Satıcı, işbu sözleşme konusu alım satım ilişkisinin hususi mahiyeti itibari ile açık bir kabule ihtiyaç olmayan bir hal olduğunu ve yazılı olarak (faks veya e-mail ile) kendisine gönderilen mal siparişlerini, sipariş tarihinden itibaren 24 saat içinde yazılı (faks veya e-mail ile) olarak reddetmediği takdirde, market'in siparişini teyid etmiş addedileceğini ve sipariş konusu malları Ditek tarafından bildirilen müşterinin adresine kargo ile göndermeyi, mahiyeti itibariyle yerinde teslim edilmesi gereken ürünleri yerinde teslim etmeyi taahhüt eder.

2- Ditek, müşteriye yapacağı satışlarda verdiği sipariş ile alımdan üçüncü şahsın her hangi bir neden ile vazgeçmesi ve teslim almaması halinde söz konusu ürünün için satıcı tarafından Ditek’e kesilen faturanın iade faturası düzenlenerek Ditek’e gönderilecek, fatura bedeli ödenmiş ise; iade edilecektir. Bedel iadesinde temerrüde düşülmesi durumunda satıcının Ditek’ten alacaklarından mahsup edilmesini satıcı kabul eder.

3- İşbu sözleşme, satıcı tarafından teklif edilen mallar için Ditek tarafından verilmiş herhangi bir sipariş taahhüdünü oluşturmamakta tam aksine, Ditek bir veya daha fazla mal için sipariş verirse uygulanacak olan şartları belirlemektedir.

4- Satıcı tarafından Ditek’e müşteri tarafından verilen siparişlerin akabinde bildirilecek miktarda ürün için satıcı tarafından markete teklif edilen fiyat üzerinden kesilen faturalarda her bir ürün için kararlaştırılan indirim oranının, KDV öncesi net fiyatların, KDV matrahlarının, KDV oranlarının ve KDV tutarlarının ayrı ayrı belirtilmesi, yazılması gerekmektedir. Satıcı tarafından Ditek’e kesilen faturalar Ditek genel merkezine gönderilmesine müteakip, müşteri tarafından sipariş edilen mallar ile ilgili market tarafından düzenlenecek faturalar gecikmeksizin düzenlenerek satıcıya gönderilecek, bu fatura ile birlikte satıcı tarafından düzenlenecek ve üzerinde Ditek ticaret unvanını taşıyan irsaliye faturası malın teslim yeri olarak marketin bildirdiği müşterinin adresine ödemeli olarak kargo ile gönderilecek ve ya ürünün mahiyetine göre yerinde müşteriye teslim edilecektir. Yerinde teslim veya kargoyla teslim hususu belirleme yetkisi münhasır olarak Ditek’e aittir. Satıcı tarafından Ditek’e kesilecek faturalarda Ditek unvanı, satıcı Unvanı, sipariş ve irsaliye numaraları ve ürünlerle ilgili Ditek'in istediği kayıt ve bilgiler bulunacaktır. Nakliye ve teslimat sırasında bulundurulması zorunlu sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, irsaliyeli fatura ve sair evrakların bulundurulmaması veya usulüne uygun olmaması durumunda satıcı tüm sorumluluğu kabul eder.

5- Satıcı malı Ditek'in talimatı doğrultusunda ya bildireceği müşteri adres veya adreslerine kargoya vermek suretiyle gönderecek ya da yerinde teslim yapacaktır. Gönderim de kusurlu şekilde gecikmeden dolayı sorumluluk, malın müşteri tarafından teslim alınmasına kadar olan hasar riski, sigortası, satıcıya aittir.

6- Müşteriye gönderilen fatura veya sipariş yazısı veya sevk irsaliyesi veya irsaliyeli faturada yazılı mal ile teslim edilmek istenilen emsal arasında cins, miktar, model, renk, kod vesaire farklılıklar bulunması durumunda müşteri tarafından bu farklılık gerek teslimat sırasında ve gerekse teslimattan sonra tespit edilsin nakliye masrafları satıcı'ya ait olmak üzere ve faturası ile birlikte, hiçbir bildirimde bulunmak zorunda olmaksızın müşteriden iade almak zorundadır.Bu şekilde alınan iade mala ait fatura Ditek’e iade faturası düzenlemek suretiyle gecikmeksizin gönderilecektir.

7- Ödeme, müşterinin tüketici olması veya olmaması durumuna göre farklı değerlendirilmeye tabi tutulacak olup; müşterinin tüketici olması durumunda satıcı tarafından kargoya verildiğine dair belge, irsaliye faturası ve kargo teslim belgesinin Ditek merkezine ulaşmasına müteakip teslim tarihinden itibaren tüketicinin 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde cayma hakkını kullanacağı süre bitiminden itibaren; müşterinin tüketici olmaması durumunda kargoya verildiğine dair belge, irsaliye faturası ve kargo teslim belgesinin markete ulaşmasına müteakip 2 iş günü içinde satıcı tarafından Ditek’e kesilen fatura bedeli çek veya nakit olarak satıcının bildirileceği banka hesabına veya çek teslimi ile gerçekleştirilecektir. Satıcı ödemenin yapılacağı banka da dâhil olmak üzere Ditek nezdindeki tüm satıcı bilgileri değişikliğini yazılı olarak derhal Dite'e bildirecektir. Satıcı bu bildirimin yapılmamasından dolayı doğabilecek tüm aksamalar ve zarardan Ditek'in hiç bir suretle sorumlu olmayacağını ve Ditek aleyhine bir zarar doğması halinde oluşabilecek her türlü zarardan sorumlu olacağını kabul eder.

8- Satıcı web sayfasında satışa sunulan hazır ürünler için markete satış için bildirdiği stok miktarında herhangi bir azalma olduğunda Ditek’e gecikmeksizin bildirmekle yükümlüdür. Aksi durumda Ditek veya müşterinin doğacak zararlarından sorumlu olduğunu peşinen kabul eder.

9-Satıcı, Ditek tarafından kendisine (e-mail veya fax ) ile bildirilen siparişleri şayet üretim gerektiriyor ise; üretim için gereken makul sürenin bitiminden itibaren, hazır mal ise; siparişin tarafına ulaştığı tarihten itibaren (2) iş günü içerisinde gönderimini sağlamak veya mahiyeti itibariyle teslime hazır bulundurmakla yükümlüdür. 

10-Satıcı, satışa sunulacak ürünlere ait ürün adı, ürün kodu, marka, kategori, ürün açıklaması, ürün resimleri ve ürüne ait her türlü detay bilgileri şirket ile paylaşacaktır.  

11-Satıcı, işbu sözleşme hükümleri çerçevesinde internet üzerinden satış amacıyla müşteriye temin ve teslim edeceği ürünlerin yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre gerekli üretim izinlerinin alınmış, bu hususta yasa ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esasların 
yerine getirilmiş olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

12-Ditek, satıcının web sayfasında satışa sunulacak ürünlerini belirlemek yetkisine münhasıran sahip olup; bu konuda satıcıdan gelecek talepleri kısmen veya tamamen reddedebilir. Bu husus Ditek’in tek taraflı inisiyatifinde olup, satıcı baştan bildiği ve kabul ettiği bu durum için hiçbir surette itiraz veya talep ileri süremez.

13-Ürünlerin işbu sözleşmeye uygun olarak satıcı tarafından internet sitesinde satışı veya nihai tüketici tarafından satın alınmasından sonra ve nihai tüketicinin şartları oluşmuş cayma hakkı süresi sonrasında ortaya çıkacak ayıp veya eksiklikler, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde tüketicinin, Ditek, internet sitesi veya doğrudan satıcıya müracaatın detayı satıcı tarafından incelenecektir. Ditek, kendisine yapılan veya internet sitesi tarafından iletilen şikayetleri satıcıya derhal ve tüm detayları ile birlikte bildirmekle yükümlüdür. 

14-Taraflar işbu sözleşmenin ifası kapsamında birbirleri hakkında öğrenecekleri her türlü gizli bilgiyi yasal bir zorunluluk olmadıkça üçüncü kişilere açıklamamayı ve istihdam ettikleri kişilerin de bu hususa uymalarının sağlanması için gerekli önlemleri almayı kabul ve taahhüt ederler.

15- Satıcı, müşteriye her bir mal için ayrı ayrı ve satış bedeli içerisinde olmak kaydıyla, Türkçe kullanım kılavuzu, garanti belgesi ve teknik servis listesi ile satın alma belgesi üzerinde yazan ve/veya mal ile birlikte teslim edilmesi gereken her türlü aksesuar, belge, broşür, bandrol ve diğer evrak ile mevzuatın gerektirdiği sair bilgi ve belgeleri, malın ambalajı içerisinde teslim etmek yükümlülüğündedir. Satıcı, Ditek'in yerinde veya daha sonra tespit edilecek bütün eksikliklerden veya kalite standartı ile ilgili belgelere haiz olmamasından dolayı her türlü mali, hukuki, idari ve cezai sorumluluk münhasıran kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. Müşterinin sağlık ve güvenlikle ilgili içerdiği tehlikelerden ötürü resmi makamlarca kusurlu bulunup resmen ihtar edilen ürünleri ihtardan itibaren 60 gün içinde iade hakkı olduğunu satıcı kabul eder. Müşteri, satıcının gönderdiği veya yerinde teslim ettiği mallara ilişkin, Ditek ile yaptığı bu sözleşme süresince ve sözleşme feshedilse bile 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu ,T.B.K ve T.T.K. nu mucibince iade hakkına haiz olup satıcı da herhangi bir gerekçe göstermeksizin söz konusu malları iade almayı taahhüt eder.

16- Satıcı işbu sözleşme kapsamında tüketici müşteriye gönderdiği malların, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, etiket, tarife ve fiyat listeleri yönetmeliği, garanti belgesi ile satılmak zorunda olan sanayi mallarının ve bu malların arızalarının tamiri için gereken azami süreler hakkında tebliğ, Türkçe tanıtma ve kullanma kılavuzu ile birlikte satılmak zorunda bulunan sanayi malları hakkında tebliğ garanti belgesi ile tanıtma ve kullanma kılavuzlarının uygulama esaslarına dair tebliğ TSE markalı satılmak zorunda olan ürünler hakkında tebliğ ve diğer sair ilgili mevzuat hükümlerine, sağlık mevzuatına, çevre mevzuatına, standartlara, marka mevzuatına, rekabet mevzuatına CE standartlarına, fikri haklar mevzuatına, ihtira beratı mevzuatına, gümrük mevzuatına uygun olacağını, işbu sözleşme konusu mallar ile ilgili tüm üretim ve satış izinlerine sahip olduğunu taahhüt ve garanti eder.

17-Satıcı, sözleşme konusu ürünlerin sözleşme ve mevzuat ile uluslararası standartlara uygunluğunu müşteriye garanti etmiştir. Her bir ürün için garanti süresi, sipariş formunda aksi yazılı değil ise ilgili mevzuatın uygun gördüğü süredir. Satıcı, var ise ürünlerin imalatçıları veya imalatçıların kanuni veya sözleşmesel garantilerini ileri sürerek bu sözleşme ile verdiği garantiden ve gereklerini ifadan kaçınamaz

18-Satıcı garantisi kapsamındaki mallarda ilgili mevzuatlara herhangi bir aykırılığın söz konusu olması halinde, Ditek’e gerek üçüncü kişilerden gelebilecek tazminat talepleri gerekse, adli ve idari mercilerden gelebilecek tazminat talepleri gerekse adli veya idari mercilerden gelebilecek para cezası kapatma cezası dâhil olmak üzere Ditek nezdinde doğabilecek menfi, müspet, kar kaybı gibi zararlarda dâhil olmak üzere tüm zararlardan sorumlu olduğunu ve herhangi bir ilama vb. ne gerek kalmadan Ditek’ten alacak hesabından zararla ilgili kesinti yapılabileceğini, Ditek’ten alacağının yeterli olmaması halinde bakiyenin kendisinden talep edilebileceğini kabul ve taahhüt eder.

19-Satıcı, özellikle marka, korunan faydalı model, ticari unvan, telif hakları ve patent olmak üzere üçüncü kişi haklarını ihlal etmeyecektir. Yukarıda bahsedilen tüm bu hakların ihlal edilmesinden doğan sorumluluk tamamen ve tek başına satıcıya aittir.

20-Satıcı marka, lisans, telif hakkı, logo vb. üçüncü şahıslara ait kendine ait lisans veya satış yetkisi bulunmayan malları, ayrıca haksız rekabete sebep olabilecek veya iltibasa meydan verebilecek malları müşteriye teslim ettiği tespit edildiği takdirde; Ditek sözleşmenin tamamını veya bir kısmını feshederek sona erdirebilir ve müşteri, Ditek veya üçüncü kişiler tarafından talep edilecek her türlü zararı karşılamayı satıcı kabul eder.

21-Müşteriye gönderilen malların kısmen veya tamamen zaptı halinde, özellikle satılan malın bir üçüncü kişinin iddia ettiği hak yüzünden müşterinin elinden alınması veya iddia olunan bir hak sebebi ile müşterinin bu mülkiyet hakkını gereği gibi kullanamaması durumunda, Ditek sözleşmenin tamamını veya bir kısmını feshederek sona erdirebilir ve müşterinin mal bedeli ile menfi zararı dâhil olmak üzere tüm zararını satıcıdan tazmin edebilir.

22-Tüketici müşteri tarafından ancak kullanımla anlaşılabilecek ayıplar da dahil olmak üzere her türlü ayıbı derhal gidermek için gerekli servisi sağlamayı ve/veya ayıbın niteliği ve/veya üçüncü kişinin talebi ve/veya bu yönde alınmış Tüketici Hakem Heyeti kararı ve/veya Mahkeme kararı üzerine, kendisine faks veya e-mail ile bildirilme tarihinden itibaren, 15 gün içerisinde, emtianın aynısını, aynısı temin edilemezse aynı özellikleri taşıyan ve daha düşük model olmayan benzeri ile değiştirmeyi kabul ve taahhüt etmiştir. Ayıp ihbarı yargı aşamasından önce satıcıya bildirilmiş olmasına rağmen satıcı ayıbı gidermemiş veya ayıpsızı ile değiştirmemiş ise müşterinin bu nedenle uğradığı veya uğrayacağı maddi ve manevi zararlar ile yargı masrafları ve vekâlet ücretini de ödeyecektir. Ürünler ile ilgili Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Tüketici Mevzuatı'ndan doğan tüm sorumluluk ve yükümlülük satıcıya aittir. Ditek bu hususta kanunen kendisine yöneltilebilecek talepleri satıcıya rücu edecektir. 

23-Satıcı, tüketici müşteriler tarafından onarım için Ditek'e teslim edilen garanti kapsamındaki emtiayı en geç 15 gün içinde Ditek'e onarılmış olarak eksiksiz ve ayıpsız olarak teslim etmekle yükümlüdür. Onbeş (15) gün içerisinde arızası, ayıbı ya da eksiği giderilemeyen ürün ile ilgili olarak ürünün durumuna ve de Ditek müşterisinin isteğine bağlı olarak, geçici olarak müşteri tarafından kullanılmak üzere arızalı ürünü ikame edebilecek bir ürün tahsisi, yeni bir ürün ile değişim ya da iade gündeme gelecektir.

24- Ditek, tüketici müşterisinin teslim almasından itibaren 30 gün içinde arızalanan ürünler "arızalı yeni ürün” olarak isimlendirilir. Bu ürünler ile değişim talebi ile satıcıya gönderilir. Satıcının eline ulaşmasından itibaren 5 gün içerisinde satıcı, Ditek’in bu talebini yerine getirir. Müşterinin değişimi kabul etmeyip iade istemesi durumunda Ditek müşterisinden iade almak zorunda olduğu ürünü iade alıp satıcıya iade eder.Bu ürün için Ditek’e iade faturası satıcı tarafından düzenlenir.

25-Satıcı, Ditek'in web sitesinde satılmasını istediği ürünlerin; ürün fiyat bilgilerini, ürün açıklamalarını, resimlerini, Ditek'e doğru olarak vermek ile yükümlüdür. Ürünler web sitesine eklendikten sonra satıcı gerekli kontrolleri ve düzelttirmeleri Ditek'e bildirmekle de yükümlüdür. Satıcı, kendisinin verdiği bilgilerin doğru olmaması durumunda, Ditek'in bu yanlış bilgilerin web sitesinde yayınlanması veya bu yanlış bilgiler ile ürünlerin satılması sonucunda uğrayabileceği her türlü mali hukuki idari ve cezai sorumluluk münhasıran kendisine ait olduğunu kabul eder.

26-Satıcı ürün fiyatlarında oluşabilecek değişiklikleri en az 2 iş günü öncesinde Ditek'e bildirmek zorundadır. Belirtildiği şekilde bildirim yapılmayan fiyat artışlarında Ditek ürünleri kendisi açısından en avantajlı fiyat listesi üzerinden alma hakkına sahiptir.

27-Satıcı, Ditek'in yaptığı satış adetleri ile ilgili olarak aylık ürün bazında raporlama yapmayı kabul ve taahhüt eder. Bu bilgi hiç bir suretle 3. kişilerin bilgisine açılamaz.

28-İşbu sözleşme ..... yıl olarak imzalanmıştır. Süre bitiminden önce herhangi bir bildirim yapılmadığı taktirde sözleşme bir yıllığına uzamış kabul edilir. Ditek, herhangi bir sebeple ve herhangi bir zamanda 15 gün önceden yazılı olarak bildirmek şartıyla işbu sözleşmeyi herhangi bir tazminat ödemeden feshedebilir.

29-İşbu sözleşme hükümlerinden herhangi birinin satıcı tarafından bir defa veya müteaddit defalar ihlali halinde Ditek'in sessiz kalması ve yasal haklarını kullanmaması, diğer ihlal hallerinde de Ditek'in bu haklarını kullanmaktan feragat ettiği manasına gelmeyecektir.

30-İşbu sözleşmenin herhangi bir hükmünün geçersizliği, sözleşmenin sair hükümlerinin geçerliliğine de halel getirmez. Taraflar geçersiz olan sözleşme hükmü için söz konusu maddenin anlam ve iktisadi kapsamına ters düşmeyen, yakın bir amaca hizmet eden ve kanuni düzenlemelere aykırı olmayan başka bir hükmün geçerliliği hususunda anlaşacaklardır.

31-Satıcı faks veya e-mail yolu ile yaptığı irade açıklamalarının geçerliliğine, kendi iradesine yansıttığını ve bunların yazılı delil olarak kendisini bağladığını kabul eder. 

32-Satıcı işbu sözleşme, ekleri ve Ditek ile imzaladığı tüm sözleşmeler gereği yükümlülüklerini yerine getirmemesi ve yükümlülükler kapsamındaki tutarları Ditek'e ödememesi halinde bu tutarların alacak hesabından takas mahsup edilmesini kabul ve taahhüt eder.

33-Satıcının sözleşme gereği yükümlülüklerini üçüncü kişilere devretmesi ve üçüncü kişiler tarafından bu yükümlülüklerin yerine getirilmesi öncelikle Ditek'in yazılı onayına bağlıdır.

34-Satıcı, Ditek' ten olan alacaklarını marketin yazılı onayı olmadan üçüncü kişilere tamamen veya kısmen devir ve temlik edemez.

35-Taraflar işbu sözleşmenin uygulanmasında Cumartesi ve Pazar günlerinin iş günü sayılmadığını bilmekte ve kabul etmektedirler.

36-İşbu sözleşmenin herhangi bir nedenle sona ermesi hali, bu maddelerde yer alan yükümlülüklerin sona ermesine sebep olmaz.

37-Taraflar işbu sözleşmeden doğacak bütün uyuşmazlıklar hakkında İstanbul Mahkemelerinin ve İcra Dairelerinin yetkisini kabul ederler. Satıcı işbu sözleşmenin uygulanmasından çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Ditek defter, belge ve kayıtları ile bilgisayar kayıtlarının HMK 193 uyarınca geçerli, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil olduğunu, kabul ve taahhüt eder.

38-Satıcı hakkında iflas muamelelerinin başlaması halinde durumu derhal yazılı ve iadeli taahhütlü olarak Ditek'e bildirmekle yükümlüdür.

39-İflas, tasfiye veya buna benzer oluşumlar ile ilgili prosedürlerin başlaması veya başlama ihtimali nedeni ile satıcı taahhütlerini zamanında teslim edilememe tehlikesinin belirmesi halinde Ditek vadesi gelmemiş satıcı borçlarını da vadesinden önce cari hesabından kesmek ve tahsil etmek hakkına sahiptir.

40-Taraflar arasındaki her türlü ihbar, ihtar ve teyitler ile bunlara karşı itirazlar; telgraf, iadeli taahhütlü mektup veya noter aracılığı ile yapılır. Taraflar, sadece siparişler, fiyat, miktar ve genel kondisyon değişikliklerinin faks veya e-mail yoluyla gönderilmesini ve bunun hukuken geçerli bir tebligatın tüm hukuki sonuçlarını doğurmasını kabul etmişlerdir.

41-Sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini olanaksızlaştıran durumlar, mücbir sebep (Doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli ölçüde arıza vb.) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebeple karşılaşan taraf, diğer tarafa söz konusu durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir. 

42-Taraflar, adres değişikliklerini diğer tarafa 7 (yedi) gün içerisinde yazılı olarak ihbar etmek zorundadır. Bu ihbar yapılmadığı takdirde, sözleşmede mevcut adrese gönderilen tebligatlar, hukuken geçerli bir tebligatın tüm hukuki sonuçlarını doğuracaktır.

43-Satıcı sözleşme hükümlerini okuduğunu, sözleşmede yer alan her bir maddenin kapsam ve neticesinden bilgi sahibi olduğunu, hükümlerini aynen yerine getireceklerini, beyanlarının doğruluğunu gayri-kabili rücu surette kabul ve taahhüt eder.

44-İşbu sözleşmeden doğan ve doğabilecek damga vergisi de dâhil olmak üzere her türlü resim, harç, ilan vb vergileri ödemek yükümü eşit şekilde taraflara aittir.