1-Ditek Restorasyon A.Ş. satıcı için aracıdır. Arızi olarak kendi finanse ettiği mallarda satıcı durumundadır.

 

2-2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 5. maddesi uyarınca korunması gerekli taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları devlet malı niteliğinde olup 24. madde uyarınca Devlet elinde ve müzelerde bulundurulması ve korunup değerlendirilmeleri Devlete aittir.

 

Ancak, korunması gerekli kültür varlıklarından, günümüzden yüz yıl öncesine kadar olanlar hariç, etnografik nitelikte olanların “Korunması Gerekli Taşınır Kültür Ve Tabiat Varlıklarının Tasnifi, Tescili ve Müzelere Alınmaları Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde Müze Müdürlükleri tarafından incelenerek tescil edilmek kaydı ile yurt içinde alımı, satımı ve devri serbesttir.

 

Korunması gerekli etnografik nitelikli kültür varlıklarından müzelere alınması gerekli görülmeyenler ile bu nitelikte olup da sahiplerince müzelere satılmak istenmeyen taşınır kültür varlıkları için Tescile Tabi Taşınır Kültür ve Tabiat Varlığı Belgesi düzenlenerek iade edilir.

 

İlgili Müze Müdürlüğü’nce yapılan inceleme sonucu korunması gerekli görülmeyerek tescil dışı bırakılan kültür ve tabiat varlıkları, sahiplerine Tescil Dışı Taşınır Kültür ve Tabiat Varlığı Belgesi ile iade edilir.

 

Kültür varlığını satışa arz eden ve satın alan şahısların 20/04/2009 tarih ve 27206 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren “Korunması Gerekli Taşınır Kültür Ve Tabiat Varlıklarının Tasnifi, Tescili ve Müzelere Alınmaları Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereğince gerekli belgeleri en yakın Müze Müdürlükleri’nden almaları gerekmektedir.

 

Adı geçen Kanun’un 67. maddesi uyarınca; bildirimi yapılmamış olan kültür ve tabiat varlığını satışa arzeden, satan, veren, satın alan, kabul eden kişi iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Ticareti yasak olmayan taşınır kültür varlıklarının izinsiz olarak ticaretini yapan kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

 

3-Satılan eserlerin fiyatları, çekiç fiyatı üzerinden KDV dahil %15 Komisyon, ödenmesi gereken diğere vergi ve resimler bedeli ilave edilerek bulunur. Satın alınan malın bedeli tam olarak ödenmediği taktirde Ditek Restorasyon dilerse satış akdini herhangi bir ihbara lüzum kalmaksızın feshe ve uğradığı bilcümle zararı ticari faizi ile birlikte tahsile, dilerse satış sonrası düzenlenen fatura bedelini ihtara lüzum kalmaksızın fatura tarihinden itibaren işletilecek ticari faiz ile birlikte tahsile yetkilidir. Ditek Restorasyon A.Ş.’ nin sair dava ve talep hakları saklıdır. Fatura bedeli tahsil edilinceye kadar geçecek süre içinde malın muhafazası için Ditek Restorasyon A.Ş.’ nin yapacağı bilcümle masraflar alıcı tarafından ödenmedikçe satılan mal alıcıya teslim edilmez. 

 

4-Mezatta satılan malın bedeli satıcıya, mal alıcıya tesliminden itibaren geçecek 30 iş günü sonra banka hesabına ödenir.

 

5-Ditek Restorasyon A.Ş. hiçbir mazeret göstermeksizin dilediği şahısları mezata kabul etmeme, mezata koyduğu malı geri çekme, başka mallarla birlikte satma, birbirinden ayırma veya satışını reddetme yetkisine sahiptir.

 

6-Mezat kapsamında satışa sunulan eserlerin beyan edilen vasıflara haiz olmaması, orijin itibarıyla beyana uygun olmaması, yâda hak sahibinin rızası hilafında elinden çıkmış olması durumlarında, hukuki sorumluluk malın satışa arzını talep edene aittir.

 

7-Satışı talep edilen ürünün “Yasaklı Ürünler Listesi” nde yer alan ürünlerle ilgili olmaması gerekir.

 

8-Satışı talep edilen ürünün resimleri üzerinde firma logoları veya farklı bir e ticaret web sitelerini linki veya isimleri olmamalıdır.

 

9-Satışı istenen bir ürün için mezat süresi en fazla 10 gündür.

 

10-Bir kez pey ileri süren alıcı, kendisini meşru şekilde aşan bir diğer pey kabul edilene kadar peyinden sorumlu olarak kalır.

5 – 49 TL arası 2 TL pey artışı,

50 – 99 TL arası 5 TL pey artışı,

100 – 199 TL arası 10 TL pey artışı,

200 – 499 TL arası 20 TL pey artışı,

500 – 999 TL arası 50 TL pey artışı,

1.000 – 4.999 TL arası 100 TL pey artışı,

5.000 – 9.999 TL arası 250 TL pey artışı,

10.000 TL’ den sonra 500 TL pey artışı yapılacaktır.

 

11- Satışa sunulan ürün mezatta en yüksek fiyatı verene satıldığında Ditek satıcıya bilgilendirme maili gönderecektir. Bilgilendirme mailinden sonra en geç (2) iş günü içerisinde satılan ürün alıcısına kargo ile gönderilecek, kargodan alınan takip numarası mail yoluyla Ditek’ e bildirilecektir.

 

12-Mezata satışa sunulan ürün satış gerçekleştiği halde herhangi bir sebepten ötürü satıcı tarafından alıcıya gönderilmediğinde ürünün satış bedelinin (3) katı cezai şartı yerine getirmekle yükümlüdür.

 

13-Üye olarak mezat katılım sözleşmesini kabul eden ve bu suretle mezata katılmış olan her kişi, yukarıdaki koşulları peşinen kabul etmiş sayılır.

 

14-5846 sayılı Kanunun 45. maddesi ve Bakanlar Kurulunun 27.09.2006 tarihli 2006/10880 sayılı kararı uyarınca bu kapsamda, belge düzenine uyulması koşulu ile sanatçılara, hak sahiplerine veya GESAM’ a ödenmesi gerekli paylar ile ilgili olarak müzayedede eserleri satılacak olan eser sahiplerine Ditek’ in rücu hakkı saklıdır.

 

15-Mezata katılarak mal satın alacak veya mezatta giranbaha.com aracılığıyla mal satacak kişilerle, Ditek Restorasyon Tasarım Üretim Pazarlama A.Ş. arasında oluşabilecek tüm ihtilaflarda İstanbul Mahkemeleri ve İstanbul İcra Daireleri yetkili olacaktır. Taraflar bu hususu gayrikabili rücu kabul etmişlerdir.